Eesti keeles  По-русски  English
Klubist

Põhikiri
Mittetulundusühingu IDA-VIRUMAA KOERASÕPRADE KLUBI “LUCKY”
PÕHIKIRI


Mittetulundusühing Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „LUCKY“ (edaspidi: Ühing)
põhikiri on kinnitatud 01.03.2010 asutamislepinguga ja muudetud 21.04.2010 üldkoosoleku otsusega

1. Üldsätted.
1.1.MTÜ ametlik nimetus eesti keeles on mittetulundusühing Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi “LUCKY” ja inglise keeles Ida-Viru Dog Friends Club “LUCKY”
1.2. MTÜ asukoht Narva linn ning tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.
1.3. Ühing on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.4. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. Ühingu eesmärk
2.1. Ühingu eesmärgiks on koerakultuuri edendamine Narvas ja Ida-Virumaal kohaliku tasemel ja riigi tasemel, kuid ka rahvusvahelisel tasemel.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks ühing:
2.2.1 Ühendab juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus või huvi on seotud koeraspordi, -ürituste, - harrastuse, aretuse- või -koolitusega;
2.2.2 Kaitseb ja edendab oma liikmete huve;
2.2.3 Propageerib lugupidavat ja heaperemehelikku suhtumist loomadesse ja loodusesse;
2.2.4 tutvustab koerteomanikele koertega tegelemise võimalusi.
2.2.5 korraldab võistlusi, koolitusi, katseid, treeninguid ja teisi koerteharrastusega seotud üritusi;
2.2.6 teeb selgitus ja propagandatööd, tutvustades erinevaid koeraharrastusi ja nendega seotud võimalusi.
2.2.7 koostab, tutvustab ja levitab vastavat kirjandust ja infomaterjale, sh ka audio- ja videomaterjal.
2.2.8 loob sidemeid vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste riikide vastavate klubidega;
2.2.9täidab muid ülesandeid, millised tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest.
2.2.10Juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast. Käesoleva põhikirja reguleerimata küsimustes juhindub LUCKY Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest ning Eesti Kennelliidu ja FCI normdokumentidest.
 
2.3. Ühing võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.
2.4. Ühing on asutatud määramata ajaks.

3. Liikmeskond
3.1. Ühingu asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
3.2. Ühingu liikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad Ühingu eesmärki ja põhikirja.
3.3. Ühingu liikmetel on õigus:
3.3.1. osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
3.3.2. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
3.3.3. osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul;
3.3.4. olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;
3.3.5. kasutada ühingu üldises kasutuses olevat vara juhatuse ja/või üldkoosoleku poolt määratud tingimustel ja korras.
3.4. Ühingu liikmed on kohustatud:
3.4.1. järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;
3.4.2. võtma aktiivselt osa Ühingu tegevusest;
3.4.3. kasutama heaperemehelikult ja säästlikult Ühingu vara;
3.4.4. teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ja teatama uued andmed hiljemalt kahe nädala jooksul pärast nende muutumist;
3.4.5. mitte kahjustama oma tegevusega  ühingu mainet.
3.5. Liikmeks vastuvõtmine: Ühingu liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.
3.6. Ühingust väljaastumine ja väljaarvamine: Ühingu liikmetel on õigus igal ajal juhatusele esitatava avalduse alusel ühingust välja astuda. Liikme väljaastumine kinnitatakse üldkoosoleku poolt. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata üldkoosoleku otsusega.

4. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1. põhikirja muutmine;
4.2.2. eesmärkide muutmine;
4.2.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.2.4. Ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine;
4.2.5 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus etteteatamisega vähemalt seitse päeva
aastaaruande kinnitamiseks,
juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;
muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.
4.6. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus;
4.7. Ühingu põhikirjas ettenähtud eesmärkide muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 9/10 häälteenamus.

5. Juhatus
5.1. Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne arv on üks (juhataja) ja maksimaalne arv kuni viis liiget. Juhatuse liikmete konkreetse arvu määrab üldkoosolek.
5.2. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kaks aastat. Juhatuse ametisoleku aeg pikeneb automaatselt, juhul kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
5.3. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.
5.4. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud kui see on lubatud üldkoosoleku otsusega.
5.5. Juhatus peab andma ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nõudel vastava aruande.
5.6. Kui juhatusel on mitu liiget, on otsuse tegemiseks nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus.

6. Vara, raamatupidamine ja aruandlus.
6.1. Ühingu vara tekib:
6.1.1. liikmemaksudest;
6.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
6.1.3. tulust, mida võidakse saada heategevusest või ühingu põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest;
6.1.4. muust tulust.
6.2. Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.
6.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
6.4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
6.5. Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib ühing luua reservfondi ning hooldab ja investeerib fondi vahendeid.
6.5.1. Reservfondi vara moodustub:
6.5.1.1. juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest, kingitustest ja päranditest,
6.5.1.2. sihtfinantseeringutest,
6.5.1.3. ürituste läbiviimise tulust,
6.5.1.4. väärtpaberite omamise ja võõrandamise tulust,
6.5.1.5. intressidest hoiustelt, laenudelt, võlakirjadelt ja muudelt väärtpaberitelt,
6.5.1.6. muudest seadusega sätestatud allikatest.
6.5.2. Vahendite vastuvõtmise reservfondi otsustab ühingu juhatus. Reservfondi laekunud vahendid kajastab juhatus koheselt raamatupidamise dokumentides.
6.5.3. Ühing ei võta reservfondi vastu annetusi, mis ei lange kokku ühingu eesmärkidega või on tehtud ebaeetilisel või ebaseaduslikul eesmärgil.
6.5.4. Ühing võib reservfondi vara kasutada üksnes põhikirjalistel eesmärkidel.
6.5.5. Reservfondi laekunud vahendite kasutamise otsustab ühingu liikmete üldkoosolek.
Üldkoosolekul on õigus otsuste ettevalmistamisse kaasata eksperte.
6.5.6. Ühingu juhatus annab üldkoosolekule ülevaate reservfondi laekunud vahenditest vähemalt korra aastas korralisel üldkoosolekul.

7. Ühingu tegevuse lõpetamine.
7.1. Ühing lõpetatakse:
7.1.1. üldkoosoleku otsusega;
7.1.2. ühingu liikmete arvu vähenemisel alla 2;
7.1.3. muul seaduses ettenähtud alusel.
7.2. Ühingu lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad 2/3 liikmetest.
7.3. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Ühingu likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
7.4. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule sama eesmärgiga või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.5. Ühing võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.


Eesti Kenneliit
blank
Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi "LUCKY" MTÜ © 2010-2021      +372 580 48 468      info@lucky.ee